Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je
Mgr. Alena Matoušová, Želiv 231, 394 44 Želiv, IČ:01191519, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.tvorenirazdva.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 10 let od jeho vystavení a není přístupný třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
3. 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3. 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
ZPŮSOB ÚHRADY
3. 3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
3. 4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.
Využít můžete těchto možností plateb:
a. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
b. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c. bankovním převodem na základě faktury
3. 5. Platba je jednorázová. 
3. 6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3. 7. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy, případně od data vystavení faktury, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 

4. OPAKOVANÉ PLATBY
4.1. Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu u vybraných online programů angličtiny, o kterých je zákazník vždy dopředu informován, že platba za daný program je opakovaná. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti ThePay s.r.o. poprvé 30 dní ode dne a hodiny, kdy došlo k první objednávce, a tím i k první platbě. Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období.

4.2. O tom, že platba je opakovaná je uživatel informován v e-mailu a dále je zde informován, jak je možné opakované platby zrušit, pokud již službu nebude chtít nadále využívat.

4.3. Případné změny v rámci původní dohody - výše ceny, datum strhávání opakované platby a podobně budou se zákazníkemkomunikovány vždy minimálně 14 dní předem.

4. 4. Zrušení opakovaných plateb

Pokud se kupující rozhodne, že dále nebude využívat online programu angličtiny, může využívání zrušit, a tím zrušit i strhávání opakovaných plateb. Zrušení opakovaných plateb je možné na základě zaslaného emailu s žádostí o zrušení na podpora@dreamenglish.cz, a to nejpozději 5 pracovních dní přede dnem odpovídajícímu konci daného období. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující nepodá žádost o zrušení členství ve výše specifikovaném termínu, nevzniká mu nárok na vrácení stržené platby a členství bude ukončeno v následujícím období.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Online produkty a programy jsou dodány při uhrazení plné ceny programu (není-li uvedeno jinak) ihned, ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje zákazníka a zákazník bere na vědomí a souhlasí dle § 1837 odst. 1 písm. a) a l) občanského zákoníku, že v takovém případě nemá právo na 14denní na odstoupení od smlouvy "bez důvodu".
 
6.2. Pokud se chce zákazník ponechat možnost odstoupení do smlouvy do 14 dnů „bez důvodu“ pro digitální produkt, pak stačí společně s objednávkou odeslat e-mail s touto skutečností na podpora@dreamenglish.cz. Dodání digitálního produktu se zahájí až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

6.3. Odstoupení, pokud je dodržen bod 6.2., je možno provést elektronickou formou na emailu: podpora@dreamenglish.cz, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury- daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
• prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
• porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka

7. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
7.1. Případná garance vrácení peněz v rámci jednotlivých produktů a programů je uvedena přímo v prodejním formuláři. Uplatnění garance nebo její neposkytnutí se řídí uvedenými pravidly v prodejním formuláři. Odesláním objednávky zákazník souhlasí, že se seznámil s podmínkami garance vrácení peněz. 

 
8. REKLAMACE
8.1. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese podpora@tvorenirazdva.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
8.2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
8.3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku závad, které mohou vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, technickým znalostem elektronických zařízení, ovládání internetových aplikací, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
 

9. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
9.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 
9.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, tréninky, kurzy, studijní materiály) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
10.1. Zákazník bere vstupem do online kurzu na vědomí, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukách zákazníka a osoba Alena Matoušová. za ně nenese žádnou zodpovědnost. Alena Matoušová se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.
 
10.2. Prodávající výslovně upozorňuje, že veškeré informace v online kurzech vychází z vlastních zkušeností. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto bere zákazník na vědomí, že osoba Alena Matoušová a ani lektoři nemohou být z tohoto důvodu zodpovědní za rozhodnutí a jednání založených na těchto doporučeních.
 
10.3. Alena Matoušová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací ve vzdělávacích programech. 

Po celou dobu trvání online kurzu a programů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovednostech, důslednosti, možnostech, znalostech, schopností, situaci na trhu, obchodních znalostech, zdravotním stavu apod. Zákazník toto bere na vědomí.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Aleně Matoušové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 
11.2. Na požádání Vám já, Alena Matoušová, podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat podpora@tvorenirazdva.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 
 
11.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
 
11.4. Možnost odhlášení
Vaše údaje využíváme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
 
11.5. Zpracování osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník bere na vědomí, že vaše údaje nyní zpracováváme a chráníme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to na dobu platnosti smlouvy. Jakožto správce Vaše údaje následně zpracováváme pro marketingové účely a na základě oprávněného zájmu předpokládáme, že vás jako našeho zákazníka tyto informace dále zajímají. V opačném případě budou tyto údaje zpracovávány po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy.
 
11.6. Cookies
Alena Matoušová používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
a. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
b. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
c. Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
12. 2 Účinnost 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 2. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.tvorenirazdva.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.tvorenirazdva.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.